تنظیم موتور که باید هر ده هزار(۱۰۰۰۰) کیلومتر انجام پذیرد جهت بازدید قطعات مصرفی و عیب یابی و پیشگیری خرابی احتمالی خودرو به کمک دیاگ و علم فنی تعمیرکار در این مجموعه صورت میپذیرد