محدوده مجاز روغن موتور و روش اندازگیری آن

محدوده مجاز روغن موتور و روش اندازگیری آن

محدوده مجاز روغن بصورت 3/4 فاصله بین شاخص L و علامت H بر روی میل گیچ روغن می باشد.

مطابق شکل چنانچه سطح روغن در محدوده سبز باشد نیازی به سر ریز روغن موتور نمی باشد .

به عبارت دیگر در صورتی که سطح روغن از محدوده 3/4 کمتر باشد یا اگر کمتر از محدوده سبز باشد نیاز به روغن سر ریز دارد

روش اندازگیری دقیق سطح روغن :

بهترین روش این است که موتور ماشین در سطح هموار باید به مدت 10 دقیقه کارکرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش کرده و بعد از 5 دقیقه تا به روغن فرصت برگشت به کارتل را بدهیم.

سپس سطح روغن را از روی گیج مشخص کنید.

2 دیدگاه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

EDIT BY HamidSafa